Liturgie en kindermoment ochtenddienst 7 juni 2020

07 juni 2020

Liturgie en kindermoment ochtenddienst 7 juni 2020

Liturgie en kindermoment ochtenddienst 7 juni 2020

Liturgie en kindermoment ochtenddienst 7 juni 2020

Liedteksten morgendienst

Intochtspsalm 8
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer,
ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen

Lied “Een toekomst vol van hoop”
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein (3x)

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music

Kinderlied
Esther, dank je wel
Esther, dank je wel,
wat je deed voor Israël.
dat deed je voor de Here God
er kwam een omkeer in ons lot.

er kwam een omkeer in ons lot

Esther, dank je wel,
je zette alles op het spel.
Er was gevaar bij bovendien,
maar God heeft naar ons omgezien.

maar God heeft naar ons omgezien.

Esther, dank je wel,
Het is feest in Israël,
Er klinkt een lied, een lofgezang:
Wij danken God ons leven lang.

Wij danken God ons leven lang.

Schriftlezing Oude Testament Exodus 34:4-9

Psalm 103e en 103c: 1 en 5
Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy name
Bless the Lord, my soul
who leads me into life

Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy name
Bless the Lord, my soul
who leads me into life

Loof de koning, heel mijn wezen
gij bestaat in zijn geduld
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld
Loof de koning, loof de koning
tot gij Hem ontmoeten zult

Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog
Loof uw Schepper, loof uw Schepper
loof Hem, die het al bewoog

Schriftlezing Nieuwe Testament 2 Korintiërs 13:11-13 en Mattheüs 28:16-20

Lied 835: 1, 2 en 4
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Lied 968: 1, 4 en 5
De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Slotlied 704: 1 en 3
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Sluiten