ANBI

ANBI

in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:
Hervormde Gemeente Giessen
Telefoonnummer (facultatief):

RSIN/Fiscaal nummer:
002522895
KVK nummer76383091
Website adres:
www.kerkgiessen.nl
E-mail:
scriba@kerkgiessen.nl
Adres:
A. Peereboom 11
Postcode:
4283 GP
Plaats:
Giessen
Postadres:
Postbus 23
Postcode:
4284 ZG
Plaats: Rijswijk


De Hervormde Gemeente te Giessen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Giessen.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het belijdende fundament is het Woord van God met daarbij de klassieke en gereformeerde belijdenisgeschriften. Het beleidsplan geeft richting aan, stelt doelen en geeft de kaders aan waarbinnen we die kunnen bereiken. Het is een leidraad om het verdere beleid vorm te geven en het geeft houvast bij het organiseren van bestaande activiteiten. De richting van het beleid wordt verwoord in de missie. De doelen worden verwoord in de visie. De kaders, aan de hand waarvan we de activiteiten toetsen, worden verwoord in het verdere van het beleidsplan. Ook stelt het de gemeente in de gelegenheid om te zien hoe de kerkenraad haar werkzaamheden georganiseerd heeft.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.kerkgiessen.nl vindt u het beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

Vanuit de erediensten en de overige gemeenteactiviteiten willen we inhoudelijk toegerust worden en in gesprek blijven om vanuit het fundament elkaar te zoeken, zodat we in liefde naar Christus toegroeien.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente


BegrotingRekeningRekening

20232022
2021Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken€ 15.060
€ 14.372€ 16.562
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
€ 1.031€ 947€ 1.092
Opbrengsten levend geld
€ 105.710 € 111.908
€ 112.071
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
€ 3.371€ 3.371 € 5.619
Totaal baten A
€ 125.172 € 130.597
€ 135.344Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen€ 20.821€ 8.329€ 22.908
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen€ 883€ 2.839€ 529
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
€ 1.194 € 1.194
€ 1.194
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
€ 105.001 € 84.476
€ 30.624
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten.
€ 11.850 € 13.704
€ 7.393
Verplichtingen/bijdragen andere organen
€ 7.130 € 7.251
€ 7.337
Salarissen en vergoedingen
€ 5.377 € 6.636
€ 5.725
Kosten beheer, administratie en archief
€ 3.808 € 3.349
€ 4.892
Rentelasten/bankkosten
€ 1.575 € 1.772
€ 1.789
Totaal lasten A
€ 157.639 € 129.548
€ 82.389Operationeel resultaat (A)
- € 32.467€ 1.049
€ 52.955
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten€ 33.872€ 256.912€ 37.538
Incidentele lasten- € 19.322- € 15.321- € 1.560
Incidentele baten en lasten (B)€ 14.550€ 241.591€ 35.979
Resultaat verslagjaar (A+B)- € 17917€ 242.640€ 88.933
Mutaties bestemmingsreserve/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves€ 18.000€ 15.321€ -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen€ - € -€ -
Toevoegingen bestemmingsreserves€ -- € 257.324- € 87.184
Toevoegingen bestemmingsfondsen€ - € -€ -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)€ 18.000- € 242.003- € 87.184
Resultaat naar Algemene reserve (D)€ 83€ 637€ 1.749


Diaconie

  1. Algemene gegevens.
Naam ANBI:
Diaconie van de Hervormde Gemeente te Giessen
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer:
005588789
KVK nummer76383199
Website adres:
www.kerkgiessen.nl
E-mail:
scriba@kerkgiessen.nl
Adres:
A. Peereboom 11
Postcode:
4283 GP
Plaats:
Giessen
Postadres:
Postbus 23
Postcode:
4284ZG
Plaats: Rijswijk

De Protestantse gemeente te Giessen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Giessen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.kerkgiessen.nl vindt u het beleidsplan 2015-2019 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten – diaconie

Begroting Rekening
Rekening
20232022
2021Opbrengsten en Baten


Opbrengsten onroerende zaken
€ 10.500 € 10.299
€ 9.930
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
€ - € 12
€ 12
Bijdragen van leden en anderen
€ 2.500 € 2.234
€ 3.001
Door te zenden collecten en giften
€ 12.000 € 17.217€ 13.534
Totaal baten
€ 25.000 € 29.755 € 26.477Uitgaven en Kosten


Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen
€ 1.575 € 1.076
€ 1.549
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
€ 3.000 € 690
€ 993
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
€ 1.500 € 1.298
€ 1.346
Kosten beheer, administratie en archief€ 3.125€ 3.901€ 2.966
Rentelasten/bankkosten
€ 400 € 248
€ 354
Diaconaal werk plaatselijk
€ 2.150 € 2.647
€ 1.979
Diaconaal werk regionaal/landelijk€ 250€ 522€ 341
Diaconaal werk wereldwijd€ 1.000€ 3.253€ 1.485
Afdrachten door te zenden collecten en giften
€ 12.000 € 17.217 € 13.534
Totaal lasten A
€ 25.000 € 30.851 € 24.547Operationeel resultaat (A)
€ 0- € 1.091
€ 1.929
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten€ -€ 52.026€ 507.351
Incidentele lasten€ -€ -€ -
Incidentele baten en lasten (B)€ -€ 52.026€ 507.351
Resultaat verslagjaar (A+B)€ -€ 50.929€ 509.280
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves€ -€ 2.000€ -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen€ -€ -€ -
Toevoegingen bestemmingsreserves€ -- € 557.377- € 2.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen€ -€ -€ -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)€ -- € 557.377- € 2.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)€ -- € 506.448€ 507.280


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


Diaconie

Sluiten