ANBI

in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:
Hervormde Gemeente Giessen
Telefoonnummer (facultatief):

RSIN/Fiscaal nummer:
002522895
Website adres:
www.kerkgiessen.nl
E-mail:
scriba@kerkgiessen.nl
Adres:
Wilgenhof 19
Postcode:
4283 JA
Plaats:
Giessen
Postadres:
Postbus 23
Postcode:
4284 ZG
Plaats: Rijswijk


De Hervormde Gemeente te Giessen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Giessen.

B. Samenstelling bestuur. Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het belijdende fundament is het Woord van God met daarbij de klassieke en gereformeerde belijdenisgeschriften. Het beleidsplan geeft richting aan, stelt doelen en geeft de kaders aan waarbinnen we die kunnen bereiken. Het is een leidraad om het verdere beleid vorm te geven en het geeft houvast bij het organiseren van bestaande activiteiten. De richting van het beleid wordt verwoord in de missie. De doelen worden verwoord in de visie. De kaders, aan de hand waarvan we de activiteiten toetsen, worden verwoord in het verdere van het beleidsplan. Ook stelt het de gemeente in de gelegenheid om te zien hoe de kerkenraad haar werkzaamheden georganiseerd heeft.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.kerkgiessen.nl vindt u het beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

Vanuit de erediensten en de overige gemeenteactiviteiten willen we inhoudelijk toegerust worden en in gesprek blijven om vanuit het fundament elkaar te zoeken, zodat we in liefde naar Christus toegroeien.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente
BegrotingBegroting
RekeningRekening

2020 2019
2019
2018
Opbrengsten en BatenOpbrengsten onroerende zaken€ 11.300
€ 9.000€ 10.528€ 10.781
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
€ 1.500€ 1.600€ 1.352€ 2.274
Opbrengsten levend geld
€ 108.500 € 106.150
€ 109.145
€ 111.422
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
€ - € -
€ 2.391
€ 2.391
Totaal baten
€ 121.300 € 116.750
€ 123.416
€ 126.868
Uitgaven en Kosten


Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen€ 7.375€ 7.350€ 33.922€ 17.826
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen€ 625€ 650€ 2.662€ 2.000
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
€ - € -
€ 671
€ -
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
€ 93.425 € 86.508 € 63.872
€ 43.932
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten.
€ 2.500 € 8.500
€ 2.942
€ -
Verplichtingen/bijdragen andere organen
€ 7.480 € 5.130
€ 7.553
€ 7.618
Salarissen en vergoedingen
€ 5.125 € 4.850
€ 6.199
€ 4.974
Kosten beheer, administratie en archief
€ 3.400 € 3.000
€ 5.776
€ 5.263
Rentelasten/bankkosten
€ 2.700 € 2.000
€ 1.301
€ 2.331
Totaal lasten A
€ 122.630 € 117.988 € 124.898
€ 83.944
Operationeel resultaat (A)
- € 1.330- € 1.238
- € 1.482
€ 42.924
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten€ - € -€ -€ 1.467
Incidentele lasten€ - € -€-€ -
Incidentele baten en lasten (B)€ - € -€ -€ 1.467
Resultaat verslagjaar (A+B)- € 1.330- € 1.238- € 1.482€ 44.391
Mutaties bestemmingsreserve/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves€ - € -€ -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen€ - € -€ -€ -
Toevoegingen bestemmingsreserves€ - - € 1.000€ -- € 40.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen€ - € -€ -€ -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)€ - - € 1.000€ -- € 40.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)- € 1.330- € 2.238- € 1.482€ 4.391


Balans


20192018
Activa

Onroerende zaken€ 551.102€ 551.102
Installaties en inventarissen€ 3.801€ -
Financiële vaste activa€ 291.644€ 273.516
Debiteuren€ 20.610€ 12.831
Kortlopende vorderingen en overlopende activa€ 6.045€ 6.565
Geldmiddelen€ 82.475€ 83.698
Totaal€ 955.677€ 927.712
Passiva

Eigen vermogen€ 548.962€ 550.444
Bestemmingsreserves en -fondsen€ 70.858€ 70.858
Voorzieningen€ 262.737€ 230.006
Langlopende schulden€ 56.000€ 61.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva€ 17.120€ 15.404
Totaal€ 955.677€ 927.712


Algemene gegevens

2019
Aantal belijdende leden372
Aantal doopleden358
Totaal aantal leden730
Aantal pastorale eenheden357
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)€ 150


Diaconie

De diaconie van de Nederlands Hervormde kerk in Giessen en haar onderdelen zorgen zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de kerkelijke gemeente. In de kerk van Giessen gebeurt dit voornamelijk door middel van de collectes in de wekelijkse erediensten. De diaconie bezit ook enig vermogen in de vorm van landerijen en geldmiddelen.

De opbrengst uit dit vermogen, de collectes en overige inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.


Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

  1. Algemene gegevens.
Naam ANBI:
Diaconie van de Hervormde Gemeente te Giessen
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer:
005588789
Website adres:
www.kerkgiessen.nl
E-mail:
scriba@kerkgiessen.nl
Adres:
Wilgenhof 35
Postcode:
4283 JA
Plaats:
Giessen
Postadres:
Postbus 23
Postcode:
4284ZG
Plaats: Rijswijk

De Protestantse gemeente te Giessen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Giessen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.kerkgiessen.nl vindt u het beleidsplan 2015-2019 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten – diaconie

Begroting Rekening
Begroting Rekening

2020 2019
2019
2018
batenOpbrengsten uit bezittingen
€ 18.000 € 13.407
€ 17.700
€ 17.585
Bijdragen gemeenteleden
€ 18.250 € 15.359
€ 16.250
€ 15.212
Totaal baten
€ 36.250 € 28.766 € 33.950 € 32.797
lastenBestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)
€ 18.650 € 21.661
€ 17.450 € 15.042
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)
€ - € -
€ 300
€ 25
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
€ 7.975 € 4.998
€ 11.400
€ 9.713
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
€ 4.600 € 1.832
€ 1.700
€ 1.585
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen
€ - € 145
€ 1.950
€ 1.824
Salarissen (koster, organist e.d.)
€ - € -
€ -
€ -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
€ 4.825 € 3.746
€ 900 € 946
Totaal lasten
€ 36.050 € 32.282 € 33.700 € 29.136
Resultaat (baten - lasten)
€ 200 -€ 3.516
€ 250
€ 3.662


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Sluiten