Diakonie

Hieronder volgt het gedeelte uit onze kerkorde dat de taken en verantwoordelijkheden van de diakenen omschrijft.

Diakonie

De diaken is geroepen tot het inzamelen van diaconale collectegelden en moet deze zorgvuldig beheren.
Daar waar nood is in de gemeente moet hij trachten de nood aldaar te lenigen door met een bewogen hart hem/haar financieel bij te staan met diakonale middelen.
Ook heeft hij oog voor de wereld om hem heen. Indien hij ergens ter wereld nood signaleert, zal hij trachten met diakonale middelen een bijdrage te leveren om de nood enigszins te lenigen.
Hij gaat zelf voor in het dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping leert verstaan.
Het dienen aan te tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal behoort mede tot zijn taak.
Aangezien de kerkenraad aangesteld is tot het regeren en vertegenwoordigen van de gemeente, acht zij het vanuit/en in gehoorzaamheid aan de Schrift, het ambt niet toegankelijk voor vrouwelijke gemeenteleden.
In vele andere verbanden mag de gemeente dankbaar gediend worden door vrouwelijke gemeenteleden, die hun tijd, kracht en gaven daartoe besteden.

7. Diaconaat

7.1 Inleiding

Hierbij treft u het nieuwe plan aan, waarin de diaconie haar uitgangspunten in beleid en financiën voor de komende jaren weergeeft.

7.2 Doelstelling, activiteiten & aandachtspunten

In de kerkorde is de diaconale opdracht als volgt geformuleerd:

dienst der barmhartigheid jegens de gemeente en de wereld;
voorlichting van de kerk, opdat deze ook de overheid en samenleving wijst op haar roeping, de gerechtigheid te betrachten (onder meer het diaconaal bewust maken van de gemeente);
beheer van de diaconale goederen en gelden.

Alsaandachtsvelden voor de diaconiekunnen worden genoemd:

 • Ouderen
 • Jeugd
 • Kerkblad “Kerkklanken”
 • Persoonlijke financiële hulpverlening
 • Huisbezoek
 • Zieken
 • Gehandicapten
 • Welzijn
 • Werelddiaconaat
 • Verslaafden
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Minderheden
 • Zendingswerk
 • Vrede en veiligheid
 • Enz.

Gelet op de genoemde opdracht en taken kunnen wij als diaconie van de Hervormde Gemeente Giessen de volgende voor ons in de komende jaren belangrijkste doelstellingen formuleren, te weten:

Diakonaat - Financiële hulp

Financiële hulp
Daar waar nodig verlenen van directe (vaak financiële) steun in individuele gevallen binnen onze gemeenschap. De laatste jaren is, mede door de thans nog redelijk goede sociale voorzieningen in ons land, slechts sporadisch door mensen binnen onze gemeente een beroep gedaan op de diaconie om financiële bijstand. De laatste tijd bereiken ons echter steeds meer geluiden, dat er wel degelijk ook in ons dorp sprake is van echte armoede.

De mensen vinden de drempel om bij de diaconie aan te kloppen blijkbaar nog te groot. Om in dergelijke gevallen toch te kunnen helpen, zal deze drempel verlaagd moeten worden. Een mogelijkheid hierbij is een hechte samenwerking met de wijkouderlingen, die immers de mensen in hun wijken goed kennen.

Daar er ook binnen de diaconie een indeling is, kan deze samenwerking een duidelijke vorm krijgen, met name als er periodiek wijkoverleg plaatsvindt tussen predikant, wijkouderling en wijkdiaken. Momenteel is er van wijkoverleg nog geen sprake. De noodzaak van dit wijkoverleg zal per jaar bekeken moeten worden.

Op deze manier worden echter alleen de mensen van onze kerk bereikt. De diaconie moet echter ook over de kerkmuren heen kijken en daar waar nodig ook niet kerkelijk gebondenen helpen. Dit kan gerealiseerd worden door middel van contacten met de sociale dienst en maatschappelijk werk.

Bij het verlenen van financiële steun staat voorop dat de betreffende personen eerst gewezen worden op de mogelijkheden die de huidige sociale voorzieningen bieden. Men zal dus eerst via die kanalen moeten proberen tot een oplossing te komen.

Indien door de diaconie steun verleend wordt, heeft dit als doel acute financiële nood te ledigen. Structurele financiële bijstand kan door de diaconie niet gegeven worden. Met de betrokkenen zal in deze gevallen, in overleg met maatschappelijk werk en sociale dienst, gezocht moeten worden naar een blijvende oplossing.

Aangezien dergelijke financiële hulp snel grote bedragen kan vergen, is het nodig dat de diaconie een noodzakelijk weerstandsvermogen opbouwt. Gelet op de huidige positie van onze diaconie is het gewenst de komende jaren te trachten de reserves iets te vergroten.

Diakonaat - Jeugdwerk

Jeugdwerk
In het verleden heeft de diaconie op zich genomen het clubwerk binnen onze gemeente financieel te steunen. We kunnen dankbaar zijn dat dit werk thans goed loopt en dat er zelfs sprake is van uitbreiding van clubs. Dit brengt verhoudingsgewijs grote lasten met zich mee voor de diaconie.

Door de diaconie zal ook de komende jaren het jeugdwerk gestimuleerd en gesteund moeten worden, aangezien dit werk zeer belangrijk is voor de vorming van onze jeugd. Daarbij zal echter, in goed overleg met de clubleiding, getracht moeten worden de kosten op een aanvaardbaar niveau te houden. Van het jeugdwerk wordt verwacht dat zij d.m.v. acties een gedeelte van de kosten dragen. Daardoor zal de vaste bijdrage van de diaconie aan het jeugdwerk jaarlijks in overleg worden vastgesteld.

Als er een jeugddienst gehouden wordt, dan zal de bestemmingscollecte die de jeugddienstcommissie aanreikt van een christelijke grondslag zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal het college van diakenen zich erover beraden of deze collecte mogelijk is of niet.

Diakonaat - Bevorderen kerkgang

Bevorderen kerkgang
Bevorderen dat mensen in contact kunnen komen en blijven met de Kerk en het Woord.

Hierbij zijn de volgende doelstellingen te onderkennen:

Organisatie kerkauto
Iedere zondag en op feestdagen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerkauto, die steeds door vrijwilligers wordt bestuurd. Op deze manier worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld tijdens kerkdiensten aanwezig te zijn, wanneer er zich lichamelijke problemen voordoen, die het naar de kerk gaan bemoeilijken.

Beheer kerktelefoon
De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. Aan dit middel zijn echter ook nadelen verbonden. Het kan ertoe leiden dat mensen die eigenlijk weer in staat zijn naar de kerk te komen toch kerktelefoon houden en dus thuisblijven, of dat bijvoorbeeld gezinsleden van iemand die kerktelefoon heeft ook maar thuis blijven luisteren. Door het tekenen van een contract denken we enkele nadelen weg te nemen. Het toekennen van kerktelefoonaansluitingen (dat altijd in overleg met de kerkenraad gebeurt) zal als laatste middel moeten worden gezien.

Bezorgen cd’s
Dit is bestemd voor mensen die voor korte duur ziek zijn. Deze worden op aanvraag bezorgd en opgehaald in Giessen. Mochten er buiten Giessen ook mensen zijn die hiervan gebruik willen maken, dan worden deze niet bezorgd. Ophalen door een familielid of vrienden of kennissen is natuurlijk altijd mogelijk.

Kerkblad “Kerkklanken”
Het kerkblad “Kerkklanken” is een uitgave van de Hervormde Gemeenten binnen de P.K.N. in het werkverband “Woudrichem” welke verschijnt om de 14 dagen en waarop een ieder zich kan abonneren. “Kerkklanken” wordt in Giessen en omgeving door vrijwilligers bezorgd.

In “Kerkklanken” worden de volgende berichten geplaatst: Gemeenteberichten van de (wijk)gemeenten, die behoren tot het werkverband “Woudrichem”, informatie van de landelijke kerk en de organisaties die het plaatselijke kerkenwerk ondersteunen.

Diakonnaat - Ondersteuning

Ondersteuning
Ondersteuning van instellingen die zich bezighouden met de verspreiding van de bijbel en het evangelie.

Diakonaat - Samenwerking met de zendingscommissie

Samenwerking met de zendingscommissie
Omdat de zendingscommissie onder de verantwoordelijkheid van de diakonie en dus de kerkenraad valt, treedt een diaken als vertegenwoordiger van de diakonie en kerkenraad op. Eens per kwartaal is de diakoniecollecte bestemd voor de zending, bijv. IZB of GZB.

Diakonaat - Hervormde Vrouwendienst

Hervormde Vrouwendienst
De bezoeken van de H.V.D. zijn bedoeld als aanvulling op het ouderlingenbezoek en bezoek van de predikant.

Diakonaat - rest

Diakonale bewustwording

De mensen binnen onze gemeente bewust maken van hun diaconale taak.
Wij hebben allen als christenen een diaconale taak. Deze taak is derhalve niet beperkt tot de diaconie. Op de diaconie rust echter wel de plicht om ook alle gemeenteleden van die opdracht te doordringen. Hiertoe is het nodig dat alle gemeenteleden regelmatig geconfronteerd worden met diaconale zaken. Dit kan worden gerealiseerd door middel van stukjes op de nieuwsbrief waarin diaconale onderwerpen aan de orde worden gesteld (bijvoorbeeld een goede toelichting op een te houden collecte), het geven van inzicht aan de gemeente wat de diaconie doet en de taak van de gemeente erin, openheid naar de gemeente betreffende het reilen en zeilen (ook financieel) van de diaconie.

Ouderen, zieken, gehandicapten, verslaafden, etc.
Ten aanzien van het werk onder deze groepen van personen, zowel binnen als buiten onze gemeenten, worden door onze diaconie al activiteiten ontplooid in de vorm van financiële hulp voor de organisatie van een kerstmiddag voor ouderen (in samenwerking met de Gereformeerde en Hervormde Gemeente van Rijswijk). Wij dragen ook bij in de kosten van gehandicapten en bejaarden die minder draagkrachtig zijn en die een week op vakantie gaan naar bijv. De Blije Wereld in Lunteren, financiering van attenties voor bejaarden en nieuw ingekomenen en financiële ondersteuning van instellingen in het land die zich bezighouden met hulp aan groepen mensen. De gesteunde organisaties zullen kritisch gevolgd moeten worden, zodat steeds redelijke zekerheid bestaat dat door het steunen van de betreffende organisaties onze gelden zo goed mogelijk besteed worden. Dit werk vindt plaats op plaatselijk niveau in samenwerking met de H.V.D. Met de H.V.D. wordt ongeveer twee keer per jaar vergaderd.

Welzijn
Door onze diaconie wordt deelgenomen in: Stichting voor Diaconale dienstverlening, zorgloket, Knotwilg 2a te Almkerk. Dit is een instelling die zich bezig houdt met maatschappelijke dienstverlening. Door middel van het bijwonen van vergaderingen van deze instelling zullen wij als diaconie van Giessen onze stem moeten laten horen en meedenken en beslissen over het door deze instelling te volgen beleid. In voorkomende gevallen is tevens overleg met maatschappelijk werk en sociale dienst noodzakelijk.

Werk buiten Nederland
Hoewel uit het voorgaande al veel binnen ons land te verrichten werkzaamheden worden genoemd, mag toch het buitenland zeker niet vergeten worden. Daar ligt namelijk nog een enorm werkveld. De hulp op dit terrein kan op een aantal manieren plaatsvinden, zoals financiële hulp aan organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingshulp, groepsadoptie-projecten, hulp bij rampen, etc. Momenteel wordt er steun gegeven bij rampen en worden organisaties die in het buitenland werkzaamheden op dit gebied verrichten, ondersteund. Dit werk moet voortgezet worden, waarbij we echter zeer kritisch te werk zullen moeten gaan en van jaar tot jaar moeten bekijken wat/welke instelling te steunen, zodat de beperkte middelen zo goed mogelijk worden aangewend.

Deelname aan overlegsituaties met andere diaconieën
In voorkomende gevallen overleg/samenwerking zoeken met andere diaconieën, m.n. bij zaken die niet alleen betrekking hebben op onze plaatselijke Hervormde gemeente.

Hierbij valt te denken aan bijv. de opvang van asielzoekers, een zaak waarmee we in de toekomst wellicht steeds meer mee geconfronteerd zullen worden.

Het Heilig Avondmaal
De procedure is als volgt vastgesteld: Er wordt tijdens het H.A. een bestemmingscollecte gehouden, de bestemming voor deze collecte wordt van tevoren aan de gemeente bekend gemaakt.

Een daartoe aangestelde diaken draagt zorg voor het brood en de wijn, tevens maakt hij de koffer klaar voor als er thuis bij een gemeentelid H.A. gehouden wordt.

Tijdens het H.A. zullen twee diakenen (conform dienstrooster) de predikant assisteren.

Wanneer de gemeenteleden genodigd worden door de predikant zal een diaken de gemeenteleden voor een ordelijk verloop begeleiden.

De diaken ziet erop toe dat er niet teveel mensen tegelijk naar de tafel gaan, door aan te geven hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn.

Huisbezoek
De diakenen gaan alleen op huisbezoek als ze dit zelf op prijs stellen, of als er mensen zijn die een beroep doen op de diaconie vanwege financiële problemen. Als dit te kennen wordt gegeven dan zullen er twee diakenen of één diaken en één ouderling op huisbezoek gaan en proberen een oplossing te vinden.

De financiën
Om de taken van de diaconie te kunnen uitvoeren, is geld nodig. Dit geld wordt verkregen d.m.v.pacht, diaconiecollecten, avondmaalscollecten en landelijke doorzendcollecten. De laatste drie hebben genoemde worden hieronder verder uitgewerkt.

Diaconiecollecten
Aan deze diaconiecollecten zal regelmatig een bestemming worden gegeven, bijv. plaatselijk diaconaal werk, landelijk werk, werk over de grenzen, jeugdwerk, etc. Dit doel wordt op de nieuwsbrief bekend gemaakt om zo de gemeente inzicht te geven waarvoor het geld bestemd is en het diaconaat onder de aandacht te brengen. Indien nodig, bijvoorbeeld bij rampen, kan door middel van deze collecten snel geld voor bepaalde situaties worden ingezameld. Het rooster ten aanzien van de bestemming van de diaconiecollecten zal dan ook met enige soepelheid gehanteerd moeten worden. Tevens kunnen diaconiecollecten bestemd worden voor luisterend dienen.

Avondmaalcollecten
De bestemming van deze avondsmaalcollecten worden jaarlijks vastgesteld door de diakonie. Het gecollecteerde bedrag wordt (eventueel aangevuld) overgemaakt ten behoeve van dat doel.

Landelijke doorzendcollecten
Deze worden eventueel na aanvulling doorbetaald.

Om ook financieel een goed beleid te voeren is het ook ten aanzien van het verkrijgen van de financiële middelen en het doen van uitgaven noodzakelijk planmatig bezig te zijn. De begroting is hierbij een goed hulpmiddel. Het is echter gewenst vooruit te kijken, bijvoorbeeld door middel van een meerjarenbegroting. Een beïnvloeding van de inkomsten in positieve zin kan nagestreefd worden door middel van het stimuleren van de gemeente om bij te dragen (bijv. d.m.v. goede voorlichting en duidelijkheid ten aanzien van waarvoor gecollecteerd wordt en hoe hard het geld nodig is). Ten aanzien van de uitgaven zal van jaar tot jaar kritisch bekeken moeten worden waaraan/aan welke instellingen zal worden bijgedragen en hoe de verdeling van de gekregen middelen over de diverse diaconale taken moet plaatsvinden

Diakonie - taakverdeling

Taak
Jacco van Drunen
Pierre de Graaff
Geert van Esch
Corné Hobo

Voorzitter
X


Penningmeester

X

SecretarisX
Algemeen-Adjunct


X
Bestuur ’t Dijkhuis


X

Kerktelefoon
X


HVDX
ZendingscommissieX
SOS Hulpdienst


X
Vrijwillige bijdrage
X
X
X
X
Collecterooster
X
X
X
X
OuderenwerkX
ISDD


X
Kerkblad/flyer rond Pasen en Kerst 1x per 3 jaar (gezamenlijke Kerken)


X

Pachtzaken

X

ModeramenX
BeroepingscommissieX
Liturgieën KerktelefoonMevr. Van Dalen
Rondbrengen bij bijz. diensten
Mevr. Van DalenAvondmaal tafel klaarmaken brood en wijnX
Sluiten