Ouderlingen

Hieronder volgt het gedeelte uit onze kerkorde dat de taken en verantwoordelijkheden van de ouderlingen omschrijft.

Ouderlingen

De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft samen met de predikant opzicht over leer en leven van de gemeenteleden.
Hij is de predikant behulpzaam met goede raad en hij ziet toe dat alle dingen in de gemeente met orde geschieden. Hij verleent pastorale zorg aan hen die raad en troost behoeven.
Hij is mede verantwoordelijk voor de juiste bediening van het Woord en het juiste gebruik van de Sacramenten.
Volgens rooster is hij ambtelijk aanwezig bij de kerkdiensten.
Uiteraard wordt van hem ook een trouwe kerkgang verwacht.
Gedurende de winterperiode wordt door de ouderling (bij voorkeur met een collega-ambtsbroeder) huisbezoek gedaan bij de tot zijn wijk behorende gemeenteleden.
Ook heeft hij de taak toe te zien op de leer en het leven van de predikant. Dat alles tot opbouw van de gemeente van de Here Jezus Christus.

5. Pastoraat

5.1 Inleiding

De gemeente heeft een pastorale opdracht ingevolge het bevel van de Heere Jezus Christus. De leden van de gemeente onderhouden deze herderlijke zorg t.o.v. elkaar. De predikant en de ouderlingen hebben daarbij een bijzondere verantwoordelijke taak.

Doel: Het pastoraat heeft tot doel de gemeente op te bouwen in het geloof, te bewaren bij het Woord, en de gemeenteleden te behoeden voor afdwalen.

De pastorale-herderlijke zorg bestaat uit:

De verkondiging van het woord, de bediening der sacramenten, de gebeden, waarin o.a. voorbeden voor zieken, bedroefden etc. een belangrijke plaats innemen. Bovenstaande pastorale zorg wordt verricht door de predikant.

5.2 Huisbezoek

De ouderlingen brengen gedurende het winterseizoen –in principe met twee broeders- huisbezoek bij gemeenteleden. Zij tonen hun belangstelling en medeleven met het gezin. Zij zijn belangstellend naar het geestelijk welzijn van het gezin en ieder gezinslid afzonderlijk.

Doel: Om het gezin (gezinslid) te bewaren bij Gods Woord en de gemeente. Hen zonodig te behoeden voor afglijden en (wanneer nodig) hun op pastorale bewogen wijze te vermanen opdat zij niet voor altijd verloren gaan.

5.3 Specifieke vormen van pastorale zorg

Ziekenhuispastoraat
Wanneer een gemeentelid in het ziekenhuis is opgenomen en de predikant draagt er kennis van, bezoekt hij hem c.q. haar in het ziekenhuis, gedurende de opnameperiode, zo mogelijk wekelijks, afhankelijk van de ernst van de ziekte. Na thuiskomst uit het ziekenhuis wordt door de predikant of wijkouderling nog een bezoek gebracht. Ook ontvangen zij de bloemengroet van de gemeente. De predikant geeft de namen door van hen die langdurig ziek zijn, en van hen die pastorale aandacht behoeven, o.a. tijdens de consistorievergadering. Langdurige zieken worden door de predikant thuis op gezette tijden bezocht.

Nazorg-pastoraat
Bij overlijden besteedt de predikant en/of wijkouderling nazorg aan de nabestaande(n) van de overledene. Zij trachten hen geestelijk bij te staan d.m.v. een luisterend oor, een schriftlezing en gebed.

Crisispastoraat
De predikant is ook beschikbaar voor, en behulpzaam in crisispastoraat. Hij informeert daarna ook de wijkouderling om de zorg met hem te delen. Uiteraard heeft het gezin(gezins)gemeentelid voorlopig zijn blijvende aandacht. Indien nodig kan de predikant ook bemiddelen, d.m.v. het inschakelen van hulp b.v. bij huwelijks- of gezinsproblemen.

Pastoraat verzorgings- en bejaardenhuizen
Gemeenteleden die in een verzorgingstehuis verblijven, worden regelmatig rond hun verjaardag bezocht door de predikant. Verder wordt ook aandacht aan hen besteed door de predikant/ouderling wanneer daar ruimte voor is. Aan sommige verzorgingstehuizen in de regio is een pastorale medewerk(st)er verbonden. De ouderen die in een bejaardenhuis verblijven, worden eveneens rond hun verjaardag bezocht. Verder worden deze ouderen op gezette tijden door de predikant bezocht. De predikant verzorgt ook minimaal 2x per jaar een maandsluiting in “De Notenhof” te Andel en hij verzorgt jaarlijks een dienst in de “Altenahove” te Almkerk op zondagmorgen 11.00 uur.

(Verstandelijk) gehandicapten
De (verstandelijk) gehandicapten, hebben extra aandacht nodig. De predikant bezoekt hen thuis of elders waar ze verblijven. Bijvoorbeeld rond hun verjaardag, maar zeker bij zorg of ziekte.

Voor verstandelijk gehandicapten bestaat de mogelijkheid om catechisatie te volgen te Almkerk op vrijdagavond. Het kerstfeest wordt veelal bezocht door één der kerkenraadsleden, of de predikant als blijk van belangstelling. Op gezette tijden worden regionaal speciale diensten voor hen gehouden.

Ouderenpastoraat
De predikant bezoekt de ouderen van 75 plus rond hun verjaardag. Hij tracht hen verder nog te bezoeken, vooral als er zorgen zijn om hun gezondheid (als hij daar kennis van draagt).

Zieken
De predikant bezoekt langdurig zieken die thuis verblijven. Hij geeft de namen door aan de wijkouderling, o.a. tijdens de consistorievergadering, zonodig al eerder, zodat een wijkouderling ervan op de hoogte is dat er een gemeentelid uit zijn wijk ziek is en soms een bezoekje nodig heeft.

Jeugdpastoraat
Ook de jeugd heeft onze pastorale zorg nodig. Daarom zijn er twee jeugdouderlingen binnen de kerkenraad speciaal voor dit doel gekozen en hiermee belast. De pastorale zorg voor de jongeren bestaat uit: Rock Solid, Solid Friends en een 16 plus groep die op gezette tijden bijeen komt op zaterdag- en zondagavond. Verder zijn er nog clubs, zondagschool en catechisaties. In de herfstvakantie wordt de vakantiebijbelclub gehouden die ‘s zondags erna in de kerk afgesloten wordt met een kinderdienst.

Sluiten