Nieuwsbrief

Voorgangers:
09.30 uur: Ds. H.R. Fokkert, doopdienst
18.00 uur: Ds. J. Holtslag uit Giessenburg

Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 147 vers 7 (NB); Organiste: Dini van Straten
18.00 uur: Gezang 93 vers 1 en 3; Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Genesis 6:9 – 22 en 1 Petrus 3:13 – 22
18.00 uur: 2 Timotheüs 2:11-26

Collecten:
De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor de bevrijding van kindslaven (Restaveks) op Haïti, dit is een project van Stichting Woord en Daad. Net als vorig jaar hopen gemeenteleden Bert den Hartog en Marlies Kant samen met andere leden van team Altena voor dit doel de Mont Ventoux in Frankrijk te beklimmen. Op www.sportforothers.com schrijft het team als motivatie: Team Altena wil ook in 2019 iets betekenen en meehelpen in de strijd tegen onrecht, armoede en dus tegen kindslavernij! Help ook mee door ons te sponsoren. Sponsoren kan dus vandaag via de diaconiecollecte of via de genoemde website :) Alvast hartelijk dank!
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
3e rondgang extra collecte College van Kerkrentmeesters bestemd voor aflossing schulden.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Kinderoppas:
15 sept.: Lianne Spiering – Mirjam de Hartog – Annelies van Tilborg
22 sept.: Mirella van Straten – Naomi Versteeg – Zarah Swijnenburg

Zondagsschool/kindernevendienst:
15 sept.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4 Kerk: groep 7/8
22 sept.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool september: Psalm 108 vers 1 Mijn hart, o Hemelmajesteit

Kerkauto:
15 sept.: Alewijn de Ruiter, tel. 06 – 36097508
22 sept.: Fred Faber, tel.443043

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar Liesbeth Sterkenburg, Reygerboslaan 22, Huib de Lorm, Guldenaerde 7 en Corrie Rochat, Burgstraat 44.

Jarigen:
Maandag 16 september hoopt mevrouw Van Berkel-Kant (Ridderhof 10, 4283 GN) haar 82e verjaardag te vieren. Een dag later, op dinsdag 17 september verwacht mevrouw Van Vugt-van Rijswijk (Den Dissel 2, 4283 HL) 84 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen!

Rondom de diensten
Zondagmorgen dragen Corné en Meta Hobo-Quik hun eersteling Floor Catrina naar het doopvont. De doop, dat is een daad van geloof, een teken van hoop en ark tot behoud. Die lijn zullen we met elkaar verder beluisteren in de verkondiging die uit zal gaan van Genesis 6 (vers 1 tot en met 22) en 1 Petrus 3 (vers 13 tot en met 22). Gezegende diensten toegewenst!

Samenvatting kerkenraadsvergadering 3 september 2019:
* Op 26 september 2019 komt een speciaal themanummer: “Schepping en klimaat” van De Waarheidsvriend uit. Dit themanummer wordt gratis aangeboden aan onze gemeente. Er worden extra exemplaren aangevraagd welke in de hal van de kerk beschikbaar gesteld zullen worden.
* De naam Rock Solid zal gewijzigd worden in “The Rock”. Rock Solid is een programma van Youth for Christ wat al enige tijd niet meer gebruikt wordt.
* Er is een voorstel ingediend om, samen met de Geref. gemeente Giessen-Rijswijk en de Herv. gemeente Rijswijk een Herdertjestocht te organiseren. Een Herdertjestocht is een theatrale wandeltocht bedoeld om kinderen en hun ouders/grootouders kennis te laten maken met het Kerstverhaal. De kerkenraad staat positief tegenover het voorstel.
* De voorlopige begrotingen voor 2020 van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters zijn door de kerkenraad goedgekeurd.
* Op 9 september vindt een overleg met alle catechisatie mentoren plaats ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vanaf 16+ zal de catechisatie van de drie kerken in Giessen en Rijswijk gezamenlijk in Giessen worden gehouden. Ds. Fokkert zal deze groep leiden.
* De kerkenraad heeft overlegd hoe we elders studerende jongeren betrokken kunnen houden bij de Kerk. Besloten is om een avond te organiseren met de jongeren om met hen in gesprek te gaan over hun binding met onze gemeente en de Kerk.
* Door de gemeente Altena is een kennismakingsavond georganiseerd waarvoor alle kerken uitgenodigd waren. Vanuit onze kerkenraad zijn twee vertegenwoordigers aanwezig geweest. De gemeente heeft aangegeven tijdens de avond de christelijke achtergrond van Altena te willen waarborgen. Begin volgend jaar wordt er een nieuwe avond ingepland waarvoor we weer worden uitgenodigd.
* Het evaluatierapport van de beroepingscommissie is tijdens de vergadering besproken en goedgekeurd. De beroepingscommissie is door de kerkenraad ontheven van hun taak.
* Tijdens de vergadering is geïnventariseerd welke broeders zich in januari herkiesbaar willen stellen en wie niet. Volgende maand zullen de verkiezingen aangekondigd worden waarbij duidelijk gemaakt wordt welke broeders zich wel en niet herkiesbaar zullen stellen. De eventuele verkiezingen zullen aansluitend aan de avonddienst op Dankdag gehouden worden.
* Arjan Hoeke en Gert Jan Boonstra nemen het voortouw in de organisatie van de Startdag welke op zaterdag 21 september zullen plaatsvinden.
* Binnen de kerkenraad is een commissie samengesteld die het beleidsplan gaat herzien. Het beleidsplan loopt dit jaar af en dient, zoals voorgeschreven in de Kerkorde, elke vier jaar herzien te worden.
* Op de voorgestelde privacyverklaring die in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgesteld zijn geen op/aanmerkingen ingebracht. Deze is nu definitief geworden. Volgende stap is het opstellen van een verwerkingsregister. Deze wordt eerst binnen het moderamen besproken en daarna in de kerkenraadsvergadering. Voor de website is een demo gedeelte gebouwd om foto’s en nieuwsbrief achter beschermd gedeelte te plaatsen, deze aanpassingen worden komende maanden verwerkt in de huidige website.
* Vorig jaar is de classis Heusden-Almkerk opgegaan in een nieuwe en grotere classis Noord-Brabant en Limburg. Dit heeft tot gevolg dat buurgemeenten elkaar minder zullen treffen bij de classisvergaderingen. Om de onderlinge ontmoeting in de regio te bevorderen, is de “Ring Almkerk-Werkendam” in het leven geroepen. Twee tot drie keer per jaar zal de ring bijeenkomen. De bijeenkomsten hebben wisselende thema’s waarbij inspirerende sprekers gezocht worden en afwisselende werkvormen. Op 2 oktober wordt een eerste bijeenkomst georganiseerd in de kerk van Uitwijk-Waardhuizen. Aanvang van de bijeenkomst is 19.30 uur. Twee leden van de kerkenraad zullen deze bijeenkomst namens onze gemeente bezoeken. Ook gemeenteleden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Nadere informatie over de avond is op de website van onze kerk te vinden.

Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: € 10,00 voor het Dijkhuis, € 10,00 voor de H.V.D., driemaal € 10,00 voor de Diaconie, driemaal € 10,00 en eenmaal € 20,00 voor de Kerkrentmeesters, hartelijk dank daarvoor.

Startdag zaterdag 21 september 2019:
Zaterdag 21 september is het weer zover. De jaarlijkse startdag van onze gemeente! We vinden het fijn dat de eerste mensen zich hebben aangemeld, maar het mogen er zeker meer worden… J Dus geef je op! Dit jaar bestaat het programma uit een middagactiviteit en een maaltijd. Met de middagactiviteit gaan we een spel spelen. Welke vluchters lukt het om zo lang mogelijk uit handen van een groep jagers te blijven? Het spel spelen we met behulp van fietsen en auto’s. Per gezin is het handig als er één persoon met de auto komt. Neem vooral ook een goed opgeladen mobiele telefoon mee. Het spel is geschikt voor alle leeftijden en start om 14.00 uur.
Om 17.00 uur steken we de barbecues aan om met elkaar te genieten van een gezellige barbecue. Rond 20.00 uur willen we de startdag met elkaar afsluiten.
We hopen op een hoge opkomst dus geef je op voor woensdag 18 september bij Arjan Hoeke (arjanhoeke@hotmail.com / 06-20886769). Het is ook mogelijk om alleen voor het spel of de barbecue aan te melden.
Groeten, Gert-Jan Boonstra, Joris Goossens en Arjan Hoeke

Kringwerk:
Beste gemeenteleden, via dit bericht willen wij u/jou Informeren over het boekje wat gebruikt gaat worden bij de komende combinatie preken en kringen. Het boekje JEZUS HUILDE van Ds. H. J. van der Veen zal hierbij als leidraad dienen De auteur vraagt zich af hoe onze emoties gevormd en verdiept kunnen worden in de ontmoeting met Jezus. Actuele thema’s als geloof en gevoel en de Heilige Geest komen aan de orde. Dit boekje wil ons helpen om een beter zicht te krijgen op de plek die emoties hebben in ons (geloofs)leven. Wellicht is het prettig om vooraf en/of na een preek het boekje bij de hand te nemen voor een stil moment en verdieping van uw/jouw geloof. Is het bezoeken van een kring voor u/jou nog een te grote stap of zijn er belemmeringen die u/jou hiervan weerhouden dan kunt u het boekje persoonlijk bestellen. Op Bol.com kunt u/jij een hoofdstuk inzien. https://www.bol.com/nl/p/jezus-huilde
Namens de kringen en Ds. Fokkert spreken we de hoop uit dat u/ jij zich op deze manier betrokken voelt. En wellicht wordt door het meelezen de stap naar het doordeweeks samen lezen, bidden, zingen en praten rondom Gods woord kleiner. Voor de vaste bezoekers van het kringwerk zijn boekjes besteld deze worden vooraf bij u/jou bezorgd.
Veel leesplezier gewenst namens het Kringwerk.

Israelzondag:
De kerken uit Giessen en Rijswijk organiseren ook dit jaar een avond rondom Israëlzondag. Noteer vast in uw agenda: zaterdagavond 5 oktober in de Hervormde kerk in Giessen. Nadere informatie volgt!

Catechese 12 t/m 18:
De vakantie is weer voorbij, de scholen zijn begonnen, en ook de catechisatie gaat weer beginnen! Het catecheseteam nodigt jullie jongeren uit om dit winterseizoen samen belangrijke thema’s van ons christelijk geloof te ontdekken en daarover met elkaar door te praten. Dat is belangrijk, omdat weten wat en waarom je gelooft in onze tijd hard nodig is. Want veel mensen geloven wel ‘dat er iets is’ maar willen daar verder vooral niet te veel over nadenken, ze zien het later nog wel. Anderen geloven juist dat het helemaal niet uitmaakt hoe je leeft, er bestaat toch geen g(G)od. En zo leven ze er maar op los zonder rekening te houden met de levende Schepper God, Vader van Jezus Christus en Zijn Heilige Geest. Hoe desastreus dat kan zijn horen we zondagochtend in de preek…
Het verlangen van de Heere God is dat jullie jongeren echt zullen leven! Een echt leven, dat is zoals Jezus het omschrijft in het hogepriesterlijk gebed tot Zijn Vader: dit is het eeuwige leven, dat zij (=jullie!) U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt (Johannes 17 vers 3). Dat eeuwige leven is je, samen met vergeving van zonden, in de doop al toegezegd. De catechisatie wil naast persoonlijk lezen in de Bijbel en de zondagse kerkdiensten hét middel zijn om de Heere Jezus beter te leren kennen. Van harte welkom dus!
De eerste catechisatie is op maandag 23 september en begint voor de 12- tot en met 15-jarigen om 19.30 in ’t Dijkhuis; de 16- tot en met 18-jarigen beginnen om 20.30. Bijzonder dit jaar is dat de oudste jeugd van de Hervormde Kerk Rijswijk en de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk met ‘onze’ catechisatie ‘meedraait’. Dit komt voort uit de wens om als kerken meer samen te werken, zoals dat nu al reeds gedaan wordt op verschillende onderdelen van het jeugdwerk.
Mocht je op de maandagavond avond echt niet kunnen, neem dan deel aan de catechisatie op de dinsdagavonden in de Hervormde Kerk van Rijswijk, Maasdijk 27. De eerste bijeenkomst daar is op dinsdag 24 september en begint om 18.00 (inclusief kennismakingsmaaltijd). De aanvangstijd vanaf de eerstvolgende avond is 18.45.

Oproep aan alle ouders:
Ouders, (h)erkent u het belang van de catechese en bent u een stimulans om uw zoon of dochter er toe te brengen deel te nemen? U hebt bij de doop toch beloofd uw zoon/dochter ‘bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?’

Catechese 18+ en/of belijdeniscatechisatie:
Heb je het reguliere traject van de catechisatie (al jaren geleden misschien) afgerond, zoek je verdere verdieping van je geloof of wil je ‘amen’ zeggen op je doop en belijdenis van je geloof af leggen (en ook gedoopt worden als het er nog nooit van gekomen is)? Neem dan contact op met mij via 06 – 36 55 80 83 of hrfokkert@gmail.com. Graag ga ik met u/jou in gesprek om de balans van je (geloofs)leven op te maken en kijken wat een volgende stap daarin zou kunnen zijn.

Club:
Hoi jongens en meisjes! De scholen zijn weer begonnen en dus starten we maandag 23 september weer met de club! Zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool of heb je deze leeftijd en zit je op een andere school, dan ben je van harte welkom op de volgende avonden:
Groep 4+5+6
maandagavond van 18.15-19.30 in het Dijkhuis in Giessen
Groep 7+8
maandagavond van 18.30 tot 19.45 in de Hervormde kerk in Rijswijk
Wat doen we tijdens een clubuur? Er zal een bijbelvertelling gedaan worden en we zullen gaan knutselen of een spel gaan doen. De kosten voor deze avonden zijn € 1,00 per keer.
Ben je nieuwsgierig geworden of heb je er net als de leiding erg veel zin in om gezellig samen te zijn? Kom dan gewoon een keertje langs om te kijken! En neem gerust je vrienden/vriendinnen mee, ook als die niet naar de kerk komen. Heb je (of je ouders) vragen, mail gerust naar westerlaken8@hotmail.com (Elike).
We hopen jullie maandag 23 september te zien!
Annemarie, Wilma, Ria, Ankie, Jantine, Elike

Bedankt:
Beste broeders en zusters hartelijk dank voor uw medeleven tijdens mijn opname in het ziekenhuis. Het heeft ons erg goed gedaan.
Met vriendelijke groet, P.L. Tolhoek.

De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Sluiten