Nieuwsbrief

Voorgangers:
09.30 uur: Kand. J. IJzerman uit Giessendam, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur: Ds. P. Vermaat uit Veenendaal

Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 95 vers 1; Organist: Timo van den Berg
18.00 uur: Op Toonhoogte 298 vers 1, 3 en 4; Organiste: Dini van Straten

Schriftlezing:
09.30 uur: Kolossenzen 3 : 1–17
18.00 uur: Hand. 7:54-8:4, Lukas 23:34b en 2 Tim. 4:13a

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor ouderenwerk Giessen-Rijswijk.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconie collecte bestemd voor de GZB najaarszendingscollecte.
Volgende week zondag aan de uitgang extra collecte bestemd voor het onderhoudsfonds.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Kinderoppas:
11 nov.: Margriet de Lorm – Janneke van der Nat – Anneke de Lorm
18 nov.: Susanne Pulle – Diana Kant – Ellen Roodnat

Zondagsschool/kindernevendienst:
11 nov.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
18 nov.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
Lied zondagsschool november: Op Toonhoogte 67 vers 1 Hoe zal ik U ontvangen

Kerkauto:
11 nov.: Arjan Hoeke, tel. 442676
18 nov.: Anton Elshout, tel. 442326

Bloemengroet:
Deze week ontvangt mevr. Gerda Roza, Weth. A.P. Elshoutplein 4, de bloemengroet van de gemeente.

Geboren:
Afgelopen donderdag, 8 november, werd in het gezin van Arjan en Rosine Hoeke (Burgstraat 31 4283 GE) een dochter geboren: Mirte Elise. Mirte is het zusje van Joas en Siem. We feliciteren hen van harte en danken de Heere God dat Hij nieuw leven gaf en tegelijk ook leven bewaarde. We bidden Arjan en Rosine Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Huwelijksjubileum:
Donderdag 15 november is het 55 jaar geleden dat fam. Kramer-Houtzager (Vlaswiek 4 4283 HJ) is getrouwd. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.

Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen € 10,00 voor de kerkrentmeesters.
Namens de dames van de H.V.D. werd er een gift van 10,00 euro ontvangen voor de kerkrentmeesters. Hartelijk dank daarvoor.

Verslag kerkenraadsvergadering van 6 november 2018:
- Zondag 11 november wordt proponent Van der Knijff bevestigd als dominee in de Hervormde gemeente van Molenaarsgraaf. Namens de kerkenraad zullen twee broeders de intrededienst bijwonen.
- Naar aanleiding van de oproep op de Nieuwsbrief zijn een aantal namen van predikanten door gemeenteleden aangeleverd. Deze namen zijn toegevoegd aan lijst waar de beroepingscommissie zich momenteel over buigt.
- Vanuit de diaconie zal een “huis aan huis” uitnodiging voor de diensten rondom Kerst worden verzorgd.
- Binnen de HVD zijn een aantal vacatures ontstaan. Er wordt momenteel gezocht naar vervulling van de vacatures.
- Het nieuwe collecterooster voor 2019 wordt weer opgesteld
- De kerkenraad is bezig met de verwerking van de voorschriften ingevolge de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
- Op de orgelverdieping zal op 7 november nieuwe vloerbedekking worden aangebracht.
- De uitgangscollecten zullen met ingang van 1 januari 2019 als 3e collecte in de dienst gehouden worden.
- De knutselclubs van de 3 kerken in Giessen en Rijswijk zijn samengevoegd. Voor de groepen 3, 4 en 5 wordt de club gehouden in Giessen en voor de groepen 6, 7 en 8 in Rijswijk. Er zijn ongeveer 50 deelnemers.
Voor Rock Solid en Solid Friends is er nog steeds te weinig leiding. De jeugdouderlingen hebben nu rechtstreeks een aantal gemeenteleden benaderd. Die denken nog na of ze aan de leiding deel gaan nemen.
Er zal een nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden met de leidinggevenden in het jeugdwerk. Daarbij zal tevens de afgelopen periode worden geëvalueerd.
- Op 28 en 29 juni 2019 zal weer de Samenloop voor Hoop worden gehouden op het terrein nabij de school. Het voornemen is daar met een groep jongeren uit de kerkelijke gemeenten aan deel te nemen. Verder zal ook worden geprobeerd gemeentebreed via de nieuwsbrief de belangstelling voor dit evenement te bevorderen. De inschrijving is in april 2019.

Vacature wijkouderling:
Binnenkort lopen de ambtstermijnen van Pierre de Graaff (diaken) en Teus de Groot (wijkouderling) af. Tijdens de onlangs gehouden kerkenraadsvergadering heeft Pierre aangegeven om zich herkiesbaar te stellen voor een periode van vier jaar. We zijn als kerkenraad dankbaar dat Pierre zijn werk binnen de kerkenraad wil voortzetten.
Teus de Groot heeft aangegeven om zich niet herkiesbaar te stellen. We hebben als kerkenraad begrip voor het besluit van Teus, maar we zullen hem binnen de kerkenraad zeker gaan missen.
Bij de ingang van de kerk liggen vanaf vandaag lijsten klaar die u kunt gebruiken om namen in te dienen voor de ontstane vacature van wijkouderling. U kunt als gemeente ook tegenkandidaten voor Pierre indienen voor de verkiezing van diaken, maar dat stimuleren we als kerkenraad niet.
Deze lijsten dienen voor donderdag 22 november 18.00 uur bij de scriba (Wilgenhof 19) te worden ingeleverd en door tenminste 10 belijdende lidmaten te zijn ondertekend. De ingediende lijsten worden op zondag 25 november aan de gemeente bekend gemaakt, waarna de (eventuele) verkiezingen gehouden worden op donderdag 6 december om 20.00 uur in ‘t Dijkhuis.

Doopdienst:
Zondagmorgen 2 december is er een doopdienst welke zal worden geleid door ds. Reijm. Indien u uw kind wil laten dopen, dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Alpha Cursus:
Goedendag Gemeente, wij als Alpha team willen u graag nog 1 keer vertellen dat we 14 november om 19.30 uur een infoavond houden wat betreft de Alpha Cursus. Door de 3 kerken van Giessen-Rijswijk wordt dit georganiseerd. We willen allen die belangstelling hebben van harte uitnodigen om deze avond bij te wonen. Vergeet ook niet uw buurman of vrienden uit te nodigen want die zijn ook welkom. In de Alpha cursus behandelen we de basis van het christelijk geloof. Dus wees erbij!!
14 november, beginnen 19.30 uur
Basisschool De Parel
Kruisstraat 31 Rijswijk

Dagboek Handvol Koren 2019:
U kunt het dagboek Handvol Koren nog t/m woensdag (14 november) bestellen door uw naam op de intekenlijst in de hal van de kerk te noteren of door te bellen/mailen met Marjan Smits, tel. 44 34 71 / smits.elimar@casema.nl

Ontmoetingsmiddag senioren:
D.V. 13 november is er in de Maaszaal van de Hervormde kerk in Rijswijk een ontmoetingsmiddag die begint om 14.00 uur. Deze middag zullen in ons midden zijn Teun van Gammeren en zijn zus Nelda van Tuijl. Zij zetten zich in voor de Dr. Reijntjesdovenschool in Moratuwa Sri Lanka. Regelmatig bezoeken zij deze school die door Tineke de Silva-Nijkamp is opgericht. Op boeiende wijze en met een power point presentatie zullen zij ons meer vertellen wat zij daar zoal doen. Natuurlijk zijn belangstellenden uit de gemeente van harte welkom. Ook is er nog een kleine kaartentafel en een 2de handsboeken tafel in de Maaszaal opgesteld. We beginnen om 14.00 uur met koffie/thee en in de pauze is er een drankje en een hapje. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Tinie Faber telefoon: 443043

Bedankt:
Graag wil ik mijn dank uit spreken voor de avonddienst van Dankdag, waar in zoveel jeugd met de leiding aanwezig was. Zo wordt de gemeente gebouwd.
Dankbaar gemeentelid

Hierbij willen wij u bedanken voor alle belangstelling en medeleven naar aanleiding van het overlijden van Rietje Sustronk-Kant.
Vriendelijke groeten Fam. Sustronk

Beste Gemeente van Giessen, bij deze willen we jullie bedanken voor de fijne/warme tijd, die we in Giessen mochten hebben. We gaan al een tijdje in Andel naar de Gereformeerde kerk en beginnen ons ook hier thuis te voelen. We hebben de keuze gemaakt om hier kerkelijk verder te gaan! Nogmaals bedankt voor de fijne jaren.
Groetjes van ons allemaal,
Hans, Helma, Iris, Rik en Kris Nuvelstijn uit Andel


De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toeDE BRUG

Dit is mijn troost in angst en pijn,
te weten, niet alleen te zijn,
maar dat mijn lot van kust tot kust,
geklonken in Gods Handen rust.

Ik vraag niet meer naar tijd en duur,
maar weet voorzeker, ieder uur,
hoe woest de storm, hoe hoog het tij,
eeuwige armen onder mij!

Uit: Naar veilige haven
Van: Huib Fenijn


Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Sluiten