Nieuwsbrief

Voorgangers:
09.30 uur: Prop. H. Russcher uit Hendrik-Ido-Ambacht, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur: Ds. J.H. Reijm uit Rotterdam

Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 107 vers 1 en 3 (NB); Organiste: Dini van Straten
18.00 uur: Psalm 138 vers 1 en 2; Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Ezechiël 34: 11-16, Marcus 6: 30-47
18.00 uur: Jesaja 61: 1-3, Lukas 4: 14-30

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Stichting GAIN.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
3e rondgang extra collecte College van Kerkrentmeesters bestemd voor verzekering/belasting gebouwen.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het Leger des Heils.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Kinderoppas:
20 jan.: Annemarie van Veen – Pauline Elshout – Naomi Versteeg
27 jan.: Conny Koppelaar – Nicky ’t Lam – Nienke van Vugt

Zondagsschool/kindernevendienst:
20 jan.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
27 jan.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4 Kerk: groep 7/8
Lied zondagsschool januari: Psalm 68 vers 10 Geloofd zij God met diepst ontzag

Kerkauto:
20 jan.: Gerard van Berkel, tel. 442886
27 jan.: Jan van Vugt, tel. 441986

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. Verbeek, Ruytewaert 30 en Joost van der Nat, Hogelandstraat 1A.

Huwelijksjubilea:
Op vrijdag 25 januari is fam. De Wind-Smits (Weth. A.P. Elshoutplein 26, 4283 HM) 45 jaar getrouwd. Zaterdag 26 januari is een gedenkdag voor fam. Keinemans-van den Bosch (Reygerboslaan 17, 4283 HB), zij zijn deze dag 40 jaar getrouwd. We feliciteren beide echtparen van harte met hun jubileum en wensen hen, voor de toekomst, Gods zegen toe.

Jarig:
Volgende week zondag, 27 januari, hoopt mevr. N.P. Elshout-Bouman haar 90e verjaardag te vieren. We feliciteren haar van harte en wensen haar Gods zegen toe voor haar nieuwe levensjaar. Haar adres is: Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk.

Ochtendienst:
I.t.t. wat in Kerkklanken vermeld staat gaat in de ochtenddienst niet voor Ds. H. Russcher uit Veenendaal maar Prop. H. Russcher uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Oudejaarscollecte:
De collecte tijdens de dienst (€ 5,00 actie) van Oudjaarsavond heeft een bedrag opgebracht van € 1.151,35 incl. giften per bank.
De Kerkrentmeesters willen iedereen bedanken voor uw bijdrage aan de actie.

Censura Morum/bezinningsmoment:
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 27 januari is er gelegenheid tot Censura Morum. Heeft u dingen die uw eigen avondmaalsgang of die van een ander in de weg staan, neem dan tot uiterlijk dinsdag 22 januari 18.00 uur contact op met uw wijkouderling.

Bezinningsmoment Heilig Avondmaal:
In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal wordt ook van 21 januari tot 24 januari de landelijke gebedsweek gehouden. Het gebed behoort tot de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Donderdagavond 24 januari is het gebedsmoment van de gezamenlijke kerken van Giessen/Rijswijk in onze kerk in Giessen. Deze avond zal ouderling H. de Leede in het gebed aandacht besteden aan de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 27 januari in de Hervormde Gemeente van Giessen. Dit als een van de gebedsthema’s deze avond. Andere thema's zijn o.a. recht, Israël, het jeugdwerk, het werk binnen de gemeente. Iedereen is van harte uitgenodigd op donderdagavond van 19.30 tot 20.00 uur in de Hervormde kerk in Giessen.

Avondmaal aan huis:
Langdurig en/of ernstig zieken worden in de gelegenheid gesteld om thuis het avondmaal tijdens de ochtend- of avonddienst mee te vieren in aanwezigheid van een ouderling en diaken. Wilt u hier gebruik van maken of meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met de diaconie (Pierre de Graaf, ( 442650) of de wijkouderling.

Week van Gebed in Rijswijk en Giessen:
'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 21 tot en met 24 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid waarvoor ook dit jaar weer de gezamenlijke kerken van Rijswijk en Giessen de deuren openzetten en iedereen wil uitnodigen om samen te zingen en te bidden.
In de Week van Gebed is op maandag 21 januari vanaf 20:15 een gebedsavond van en voor de jongeren in de Gereformeerde kerk Rijswijk.
Ook dinsdag 22 januari om 19:30 uur is iedereen weer gastvrij welkom in de Gereformeerde Kerk in Rijswijk. Woensdagavond 23 januari 19:00 uur (Let op een afwijkende tijd!) organiseert de Hervormde Kerk in Rijswijk de gebedsavond en op de laatste donderdag 24 januari ook om 19:30 uur wordt de gebedsweek afgesloten in de Hervormde kerk van Giessen. Omdat deze laatste gebedsavond samenvalt met de voorbereidingsavond voor het avondmaal in onze gemeente is in overleg besloten om de gebedsavond samen te voegen met de voorbereiding. Tenslotte het gebed is toch een uitstekende voorbereiding op het Avondmaal! Sluit u/jij ook aan bij deze bijeenkomst?

Actie Kerkbalans 2019. “GEEF VOOR JE KERK”:
Het college van Kerkrentmeesters heeft de AKTIE KERKBALANS 2019 weer voorbereid. Binnenkort ontvangt u de informatie van een de bezorgers over de ACTIE KERKBALANS, om vervolgens een week later uw toezegging in ontvangst te nemen. De opbrengsten van de ACTIE KERKBALANS is goed voor 65% van de begroting, van groot belang dus. We doen een beroep op u om weer naar vermogen bij te dragen. Mogen we op u rekenen. Wij wensen u GODS ZEGEN.
College van Kerkrentmeesters.

Beroepingsnieuws:
De beroepingscommissie heeft de afgelopen periode opnieuw een afweging gemaakt van beroepbare predikanten, waarbij ook de predikanten zijn meegenomen die door gemeenteleden zijn aangedragen. Het is heel fijn dat er ook door gemeenteleden namen worden voorgedragen. Op basis van de profielschets is een verkorte lijst opgesteld en hebben we een dienst bezocht van één van de predikanten op de lijst. Binnenkort hopen wij een kennismakingsgesprek te hebben waarbij wij wederzijds nader kennis kunnen maken.
De beroepingscommissie

Verantwoording:
Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: voor het Dijkhuis twee giften van € 10,00, voor de Diaconie € 10,00, voor de H.V.D. € 10,00, voor de Kerkrentmeesters twee giften elk van € 10,00, hartelijk dank daarvoor.

Theologiekring:
Op maandagavond 21 januari is er weer theologiekring. Deze keer gaat het over de “Voorrede op het Oude Testament” en de “Voorrede op het Nieuwe Testament” van Luther. Beide geschriften zijn te vinden in deel 2 van ‘Luther verzameld’, blz. 677-696.
De avond vindt plaats bij de familie Groenenboom, Andriëtte Peereboom 11.
Voor vragen, aan- of afmeldingen kunt u contact opnemen met kringleider Harry Groenenboom via 06-135 693 74.

Dameskring “Dabar”:
Op dinsdag 22 januari komt dameskring “Dabar” weer samen in ’t Dijkhuis. De avond begint om 19.30 uur. Wij hopen iedereen weer te mogen begroeten, nieuwe dames zijn van harte welkom. Voor vervoer kan gezorgd worden.
Groetjes van Dinie, Ria en Pauline, tel. 0183-442326

Samen aan tafel voor de alleenstaanden:
D.V. dinsdag 22 januari staat er een ouderwetse Hollandse maaltijd op u te wachten. U bent welkom tussen 12.00 uur en 12.15 uur in de Maaszaal van de Hervormde kerk in Rijswijk. Kunt u niet aanwezig zijn dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u. Rika tel: 441131 of Hillie tel: 442458, dat is wel zo handig i.v.m. het dekken van de tafels. De kosten per persoon zijn € 6.00 en graag gepast betalen als het mogelijk is.
Hartelijk welkom namens het kookteam!

Club:
Hoi jongens en meisjes, vanaf a.s. maandag 21 januari is het iedere week club voor allebei de groepen. De tijden en de plaats blijven hetzelfde.
Voor groep 4-5-6 van 18.15 tot 19.30 in het Dijkhuis in Giessen.
Voor groep 6-7-8 Van 18.30 tot 19.45 in de Hervormde kerk van Rijswijk!!
Tot maandag allemaal.

Week van Gebed 2019 jongerenbijeenkomst:
We nodigen je van harte uit op maandag 21 januari om 20:15 uur voor een jongerenbijeenkomst (volwassenen ook welkom) in de Gereformeerde kerk te Rijswijk. In een half uurtje zullen we luisteren, kijken, zingen en stil zijn voor (dank)gebeden. De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Bedankje:
Wij danken u hartelijk voor de vele blijken van medeleven in de vorm van een kaartje, een goed woord en uw gebeden. Het is ons tot steun en troost in deze periode van onzekerheid.
Henk en Riek Elshout

De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Sluiten