Nieuwsbrief

Vierde Lijdenszondag

Voorgangers:
09.30 uur: Ds. J.H. Reijm uit Rotterdam, bevestiging ambtsdrager
18.00 uur: Prop. H.R. Fokkert uit Rijssen

Lied voor de dienst:
09.30 uur: Psalm 138 vers 1; Organiste: Hanneke Ermstrang
18.00 uur: Psalm 9 vers 1 en 5 (NB); Organist: Nezinus de Fijter

Schriftlezing:
09.30 uur: Psalm 110: 1-7, Mattheüs 26: 57-68 en Handelingen 7: 54-60
18.00 uur: Mattheüs 19 vers 16 t/m 20 vers 16, CATECHISMUS: V&A 62 en 63

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor het werk van de H.V.D..
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor noodhulp aan de slachtoffers van de cycloon Idai.
Diaconiecollecte D.V. 31 maart 2019:
Wellicht heeft u/ jij het in het nieuws vernomen. Over de (humanitaire) ramp die door toedoen van de cycloon Idai in het zuiden van Afrika (Mozambique, Zimbabwe en Malawi) afspeelt. Vanuit Kerk in Actie (PKN) wordt er actie ondernomen voor noodhulp aan de slachtoffers van de cycloon Idai. Hierin willen wij als diaconie bijdragen door de diaconiecollecte van D.V. 31 maart voor deze actie te bestemmen. De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. Kerk in Actie biedt via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Onder meer door gezondheidszorg, het uitdelen van voedselpakketten en dekens. Namens Kerk in Actie: Kom ook in actie en help de slachtoffers. Uw gebed is ook dringend nodig voor hen.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Kinderoppas:
24 maart: Jenette Tolhoek – Jopie van Tongerlo – Rosalie ‘t Lam
31 maart: Mirjam de Ruiter – Annemarie Boonstra – Naomi Versteeg

Zondagsschool/kindernevendienst:
24 maart: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4 Kerk: groep 7/8
31 maart: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
Lied zondagsschool maart: Gezang 34 vers 1 en 6 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
Daar G’ U voor mij hebt in den dood gegeven

Kerkauto:
24 maart: Arjan Hoeke, tel. 442676
31 maart: Bert den Hartog, tel. 443953

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar de heer E. Kuijt, Den Dissel 24.

Jarig:
Dinsdag 26 maart hoopt de heer G. Groenenberg (Antonialaan 4, 4286 CW Almkerk) zijn 80e verjaardag te vieren. We feliciteren hem van harte met zijn verjaardag en wensen hem Gods zegen toe voor zijn nieuwe levensjaar.

Bevestigingsdienst:
D.V. zondag 24 maart zal Bert van Straten in de ochtenddienst bevestigd worden als ouderling.

Bevestiging en intrede proponent Fokkert:
Proponent Fokkert zal op D.V. zondag 30 juni worden bevestigd als nieuwe dominee van onze gemeente. De bevestigingsdienst, welke ’s ochtends zal plaatsvinden, zal geleid worden door ds. J.W. van Bart uit Harderwijk. De intrededienst zal om 14.30 uur aanvangen. Omdat het afscheid van de zondagsschool gepland staat voor dezelfde dag, zal het afscheid verplaatst worden naar een andere datum. Met de zondagsschoolcommissie wordt overlegt over een nieuwe datum. Aangezien de schoolvakantie nog niet is aangebroken op 30 juni, zal de familie Fokkert waarschijnlijk twee weken later de pastorie betrekken. Vanwege de zomervakantie zal proponent Fokkert vanaf 19 augustus volledig beschikbaar zijn voor onze gemeente. Momenteel zijn wij met Maarten den Toom in overleg of hij ook gedurende de zomerperiode onze gemeente kan ondersteunen als pastoraal medewerker.
De kerkenraad.

Groeten uit Rijssen:
Lieve broeders en zusters in Christus! Bedankt voor uw en jullie hartelijke meeleven rondom het beroep dat ik uit de gemeente mocht ontvangen. We zijn werkelijk overweldigd door het aantal kaartjes en e-mails waaruit stuk voor stuk dankbaarheid naar de Heere, blijdschap voor de gemeente en een hartelijke uitnodiging voor ons gezin spreekt om naar Giessen over te komen. Ik kijk terug op hele fijne ontmoetingen met de beroepingscommissie waarin hartelijke verbondenheid gevoeld én gedeeld werd. Samen zochten we in w(W)oord en gebed naar de weg die de Heere met de gemeente en mij en mijn gezin wilde gaan. Ook de dienst op 3 maart en de nadere kennismaking heeft de Heere willen gebruiken om ons hart te buigen naar Zijn wil. Wat is het dan heerlijk om te ervaren dat Hij duidelijk de weg wijst en tegelijk er Zelf (en op Zijn tijd!) voor zorgde dat ik aan de roepstem uit uw gemeente voluit positief mocht antwoorden. Hij verhoogde dalen, verlaagde bergen en heuvels, kromme wegen maakte Hij recht en rotsen vlak (Jesaja 40). De Heere is groot – Hem zij alle eer!
Na een hartelijk ‘JA’ op het beroep begint nu een periode van voorbereiding op de verhuizing, bevestiging en intrede D.V. 30 juni en het werk in de gemeente. De planning is om in de tweede helft van juli te verhuizen en aansluitend van een paar weken vakantie te genieten (met oonze slepkökn). Ik zie uit naar de komende ontmoetingen in een aantal erediensten op zondag; Maureen, Bas, Luuk en Yinthe zullen zeker ook meekomen. In komende nieuwsbrieven zal ik met regelmaat schrijven over onze vorderingen, ondertussen volg ik u via de nieuwsbrief in m’n postvak en het contact met de kerkenraad. Ontvang een hartelijke groet uit Rijssen! Prop. H.R. Fokkert

Verslag kerkenraadvergadering:

 • Ds. M. Luijk, onze classispredikant, zal de kerkenraad in het laatste kwartaal van dit jaar komen bezoeken voor een nadere kennismaking met de predikant en de kerkenraad.
 • De taken van Teus de Groot zijn onlangs overgedragen aan de ouderlingen.
 • De preekvoorziening zal worden overgenomen door Huibert de Leede zodra het beroepingswerk is afgelopen.
 • De diaconie gaat ieder kwartaal een regionaal doel steunen.
  De jaarrekening van de diaconie is voorlopig goedgekeurd.
 • De exploitatierekening en de balans van het college van kerkrentmeesters zijn behandeld en voorlopig goedgekeurd. Er zal een reserve worden opgebouwd voor het verbouwen van de consistorie.
  Binnenkort zullen zowel de jaarrekening van de diaconie als het college van kerkrentmeesters ter inzage aangeboden worden aan de gemeente.
 • De Jeugdouderlingen zijn nog op zoek naar leiding voor de jeugdclubs en catechese. Er zijn ideeën om een jeugdhonk in ’t Dijkhuis te maken.
  Vanuit de jongeren in de gemeente wordt meegedaan aan Samenloop voor Hoop en tevens willen we met een groep jongeren gaan meedoen met de hardloopronde van de Giessense Mért.
 • De beroepingscommissie heeft verslag uitgebracht van de ontwikkelingen in de afgelopen periode. Ook is vooruit gekeken naar de voorbereidingen voor de bevestiging en intrede van proponent Fokkert.
 • Er is een uitleg gegeven over de nieuwe indeling van de classis en de vorming van drie regionale ringen in de voormalige classis Heusden/Altena.
 • We zijn als kerkenraad voornemens om de namen van de overledenen af te lezen aan het einde van kerkelijk jaar in de ochtenddienst i.p.v. op oudejaarsavond. De reden dat hierover wordt nagedacht is dat we dan meer aandacht aan de overledenen en nabestaanden kunnen geven tijdens deze dienst en dat we na afloop van de dienst met de nabestaanden willen koffiedrinken in ’t Dijkhuis. De volgende kerkenraadsvergadering wordt hier een definitief besluit over genomen. De gemeente wordt uitgenodigd op dit voorstel te reageren. U kunt uw reacties delen met uw wijkouderling of met de scriba.
 • De AVG (privacywet) wordt besproken en het model privacyverklaring voor onze gemeente wordt goedgekeurd. Deze zal binnenkort ter inzage aan de gemeente worden meegegeven.
 • Er is een draaiboek gemaakt voor de kerkdiensten met bijbehorende contactpersonen.

Bidstond:
Door de Kerkrentmeesters zijn nog de volgende giften ontvangen: € 10,00, € 20,00 en 2 x € 50,00 totaal € 130,00. Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk bedankt.

Verantwoording:
Door pastoraal werker Maarten den Toom ontvangen: € 20,00 voor de Kerkrentmeesters. Hartelijk dank daarvoor.

Dameskring “Dabar”:
Op dinsdag 26 maart komt dameskring “Dabar” weer samen in ’t Dijkhuis. De avond begint om 19.30 uur. Wij hopen iedereen weer te mogen begroeten, nieuwe dames zijn van harte welkom. Voor vervoer kan gezorgd worden. Groetjes van Dinie, Ria en Pauline ( 0183-442326

Gewijzigd aanvangstijdstip Paasconcert Marcel Zimmer:
Op uitnodiging van de 3 PKN kerken in Giessen-Rijswijk verzorgt Marcel Zimmer op zaterdag 30 maart een paasconcert in de Gereformeerde kerk, Rijswijksesteeg 7 in Rijswijk. I.v.m. een dubbele boeking is het aanvangstijdstip gewijzigd naar 19.00 uur. Het paasconcert is een feestelijk en interactief concert voor de hele familie. Jong en oud zullen aangesproken worden door prachtige liederen van Marcel Zimmer en zijn band. Het geheel wordt afgewisseld met sketch, illustraties en een verhaal met een paasboodschap. Het concert duurt 60 tot 75 minuten zonder pauze. Kaartjes à € 3 kunnen gereserveerd worden via www.zingenindekerk.nl. Er zal een collecte worden gehouden voor KerkinActie.

Vakantieweek “Nieuwe Hydepark” te Doorn:
Ook dit jaar hoopt de interkerkelijke stichting vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het land van Heusden en Altena en de Langstraat weer een vakantieweek te organiseren voor lichamelijk gehandicapten. Deze week zal worden gehouden in het “Nieuwe Hydepark” te Doorn, van 18 t/m 25 mei 2019. Indien u graag voor deelname in aanmerking wilt komen, kunt u zich aanmelden voor 30 maart bij de diaconie (ericgoossens@live.com<mailto:ericgoossens@live.com> of 0183-441069).
De eigenbijdrage voor deze week bedraagt € 460,- per persoon, inclusief reünie. Na aanmelding ontvangt u persoonlijk bericht van de stichting.

Samenloop voor Hoop:
Als kerk is het belangrijk om zichtbaar te zijn in het dorp. Door betrokken te zijn bij lokale evenementen wordt de zichtbaarheid vergroot en kunnen contacten op een laagdrempelige wijze worden gelegd en onderhouden. Op 28 en 29 juni van dit jaar vindt er naast De Jager het evenement Samenloop voor Hoop plaats. Dit is een 24-uurs wandelestafette voor groepen waarbij middels sponsoring van de deelnemers geld wordt ingezameld voor KWF-kankerbestrijding. Ook heeft iedere groep tijdens het evenement een kraam, waar eveneens geld verdiend kan worden voor het goede doel. Naast wandelaars zijn er dus ook vrijwilligers nodig, die in deze kraam willen staan. Wij zijn op zoek naar mensen (jong en oud) die willen deelnemen of bijdragen aan dit evenement. Aanmelden
kan via Gertjan Boonstra (tel: 06-36111201, mail: boonstra.g@hotmail.com) of Jonathan van Rijswijk
(tel: 06-15132789, mail: jjrijswijk@gmail.com)
Meer info: https://www.samenloopvoorhoop.nl/

Zomertijd:
Ter herinnering het volgende: in de nacht van D.V. zaterdag 30 op zondag 31 maart 2019 (komend weekend) gaat om 02.00 uur, in alle Europese landen, de KLOK 1 UUR VOORUIT en begint de zomertijd. Dus de klok 1 uur vooruit zetten, zodat u ’s ochtends op de gebruikelijke tijd naar de kerk gaat, en u niet te laat komt, als u dit niet zou doen. De zomertijd duurt tot zondag 27 oktober 2019 – 03.00 uur.
De zomertijd is opnieuw ingevoerd in 1977, en is een uitvinding van de Londense aannemer William Willet (1856-1909). Volgens de Europese Unie is ook in 2020 de zomertijd voor als nog van kracht. In 2021 gaat de EU opnieuw onderhandelen of de zomertijd nog wel blijft bestaan.
Zomertijd 31 maart 2019. Om 02.00 uur, klok 1 uur vooruit.

De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Sluiten