Verslag kerkenraadsvergadering 12 november jl.

12 november 2013

Zoals gebruikelijk na een kerkenraadsvergadering geven we hieronder een aantal punten weer die zijn besproken op de laatst gehouden kerkenraadsvergadering van dinsdag 12 november jl.

- Naar aanleiding van de verkiezingen is besproken dat als er geen lijsten ingediend worden de kerkenraad zelf een belijdend lid op de lijst kan zetten. Nader onderzoek door de kerkenraad heeft geleerd dat de gemeente hiervoor de kerkenraad moet machtigen. Dit had in 2010 moeten gebeuren maar heeft niet plaats gevonden. De kerkenraad zoekt nu uit wat de volgende stap moet zijn om dit alsnog uit te voeren en zal hiervoor de geldende regels verder nakijken en opvolgen.

- Evaluatie Startdag: vanuit de gemeente is er veel positieve feedback ontvangen op de startdag. De voorbereidingscommissie wordt bedankt voor het vele werk wat hiervoor is verricht.

- De Diaconie geeft toelichting op de zegeltjesactie van de Plus en geeft aan nog een huis-aan-huis actie te willen organiseren in december. Het gaat om een actie voor het hele dorp, om als kerk te laten zien dat we er voor het hele dorp willen zijn. De actie wordt nog verder uitgewerkt.

- Er zijn inmiddels 38 HSV-Jongerenbijbels besteld! Dat mag gezien worden als een grote belangstelling.

- Het aflezen van de namen van overledenen blijft gehandhaafd in de dienst van Oudejaarsavond i.p.v. de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er is bij dit punt uitvoerig stilgestaan door de kerkenraad. De gemeente is nadrukkelijk gevraagd haar mening daarin kenbaar te maken. Na de ingezonden brieven hierover te hebben geïnventariseerd is een zorgvuldige afweging gemaakt. De meningen zijn verdeeld hierover en er zijn voor beide diensten argumenten aan te voeren. Dat is een te smalle basis om iets te veranderen. De kerkenraad heeft mede daarom besloten het bestaande beleid daarin te handhaven.

- Zoals eerder op de nieuwsbrieven is gecommuniceerd hebben we afgelopen kerkenraadsvergadering een beslissing genomen over het gebruik van de Herziene Statenvertaling in de kerkdienst. Na de gemeenteavond en na een oproep zijn er 3 brieven binnengekomen. De kerkenraad heeft die en andere reacties en argumenten zorgvuldig overwogen. Vanuit dat geheel heeft de kerkenraad afgelopen dinsdag unaniem besloten om de HSV in de kerkdienst te gaan gebruiken, per 1 januari 2014. Gastvoorgangers zal aangegeven worden dat de HSV de vertaling is die we doorgaans gebruiken, maar dat er voor hen indien gewenst ruimte is om de NBG '51 te lezen. Het zal voor sommigen even wennen zijn. We hopen dat het mag bijdragen aan het lezen van het Woord van God in deze tijd. Zie een bericht elders op deze nieuwsbrief voor het bestellen van de HSV met 10 procent korting.

We vragen uw blijvende gebed voor het werk van en de beslissingen die genomen zijn.
De kerkenraad.

Sluiten