Benoeming ambtsdragers

23 januari 2015

We zijn dankbaar dat Br. De Groot zijn benoeming tot het ambt van ouderling heeft aanvaard.
Br. Elshout heeft na ernstig beraad besloten om zijn benoeming niet te aanvaarden. Wij bidden hun beiden Gods rust toe over de genomen beslissing.
Nu Br. De Groot zijn benoeming heeft aanvaard, blijft er nog één vacatures ouderling over. De kerkenraad beraadt zich over de situatie. Via de nieuwsbrief en de afkondigingen wordt het vervolg verder aangegeven.

Sluiten