Actie Kerkbalans 2018

22 januari 2018

In de 1e maand van ieder jaar wordt in onze gemeente traditioneel een grote financiële actie gehouden, nl de actie Kerkbalans. Met deze actie proberen we financiële middelen bijeen te verzamelen, waarmee we de instandhouding van onze gemeente dit jaar en in verdere toekomst willen bewerkstelligen. Met dit doel zullen in de week van 22 t/m 27 januari alle gemeenteleden worden benaderd om een vrijwillige bijdrage te doen aan de actie Kerkbalans 2018. In de loop van volgende week zult u daartoe een brief met antwoordkaart ontvangen. Op de antwoordkaart kunt u aangeven hoeveel geld u wilt bijdragen aan de actie Kerkbalans 2018. In de week daaropvolgend zal de antwoordkaart weer bij u worden opgehaald. Wilt u de enveloppe met antwoordstrook klaar leggen, daarmee helpt u de Kerkbalanslopers! Enkele gemeenteleden zullen brief plus antwoordkaart per post ontvangen. Aan hen het verzoek om antwoordkaart in de daarvoor bedoelde retourenvelop terug te zenden of in te leveren bij koster of penningmeester.
Ook dit jaar is het mogelijk om een machtiging te tekenen zodat uw bijdrage door de kerk geïncasseerd kan worden, deze machtiging is bij de brief gevoegd. (Alleen via de Rabobank) Wij hopen dat door uw medewerking de actie Kerkbalans 2018 een groot succes wordt!
Het College van Kerkrentmeesters

Sluiten