Beroepingswerk

15 juni 2018

Afgelopen woensdag heeft de kerkenraad een verklaring ontvangen van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken dat onze gemeente in staat is om haar financiële verplichtingen te voldoen voor een predikant voor gewone werkzaamheden voor onbepaalde tijd.
Dat houdt in dat onze gemeente toestemming heeft gekregen om een voltijds dominee voor onbepaalde tijd te beroepen. Uiteraard zijn wij daar heel dankbaar voor.
Met deze toestemming gaat het beroepingswerk een volgende fase in, het daadwerkelijk beroepen van een predikant. De beroepingscommissie heeft in de afgelopen periode een drietal documenten opgesteld welke tijdens de vergadering van dinsdag 8 mei jl. door de kerkenraad zijn goedgekeurd. Allereerst is een bijlage opgesteld met alle mutaties in het beleidsplan. Het beleidsplan van onze gemeente is in 2015 vastgesteld. Sindsdien zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd, waardoor het beleidsplan van 2015 niet meer volledig aansluit, bij de huidige informatie die op de website van onze gemeente staat vermeld. Om een eenduidig beeld te schetsen van het beleid naar de te beroepen predikant, is besloten een overzicht met mutaties als bijlage aan het beleidsplan toe te voegen.
Ten tweede is een document opgesteld waarin onze gemeente wordt beschreven. Tenslotte is een profielschets opgesteld van de te beroepen predikant, welke is bijgesloten bij deze nieuwsbrief. Alle drie de documenten zijn op onze website www.kerkgiessen.nl geplaatst. Mocht u vragen hebben over de inhoud van de drie documenten dan bent u van harte welkom op de inloopavond die gehouden wordt op dinsdag 29 mei tussen 19.30 en 20.00 uur in ’t Dijkhuis. Een aantal leden van de beroepingscommissie zal dan aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.
Tenslotte willen wij u oproepen om namen van potentiele dominees/ kandidaten voor te dragen aan de beroepingscommissie. U kunt deze tot 3 juni sturen naar de scriba: scriba@kerkgiessen.nl.
De kerkenraad.

Sluiten