Nieuwsbrief

Derde Adventszondag

Voorgangers:
09.30 uur: Dr. H. de Leede uit Amersfoort
18.00 uur: Ds. J.H. Reijm uit Alblasserdam

Lied voor de dienst:
09.30 uur: Op Toonhoogte 67 vers 1 en 3; Organiste: Dini van Straten
18.00 uur: Gezang 7 vers 1 en 2; Organiste: Hanneke Ermstrang

Schriftlezing:
09.30 uur: Spreuken 9 : 1-18, Mattheus 25 : 1 – 11, I Thess. 1 : 6 - 10
18.00 uur: Mattheüs 1: 1-17

Collecten:
1e rondgang Diaconie is bestemd voor Transworld Radio.
2e rondgang College van Kerkrentmeesters.
Aan de uitgang extra collecte bestemd voor verwarming/verlichting.
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor diaconaal werk Giessen.
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Kinderoppas:
17 dec.: Mieke van Eeten –Angelique van Tilborg – Naomi Versteeg – Rosalie ’t Lam
24 dec.: Susanne Pulle – Diana Kant – Lianne Spiering – Angelina van Vugt – Rosalie ‘t Lam
25 dec.: Jantine Versluijs – Daphne Spek – Ellen Roodnat – Rosalie ‘t Lam

Zondagsschool/kindernevendienst:
17 dec.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8
24 dec.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6
25 dec.: 18.00 uur Kerstfeest in de kerk

Kerkauto:
17 dec.: Gijs v.d. Beek, tel. 442596
24 dec.: Jonathan van der Ham, tel. 512082
25 dec.: Bert van Straten, tel. 443196

Bloemengroet:
Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. P.A. Lankhaar-Rozebrand, Den Burcht 15.

Huwelijksjubileum:
Op D.V. woensdag 20 december is de fam. Schouten-Advocaat (Antonialaan 100A, 4286 CW) 55 jaar getrouwd. Het jubileum geeft een dubbel gevoel; aan de ene kant mag je dankbaar zijn dat je zolang bij elkaar hebt mogen zijn, aan de andere kant zijn er veel zorgen rondom beider gezondheid. Wij denken aan dit echtpaar in deze moeilijke tijden.

Verkiezingen:
Op woensdag 13 december zijn tijdens de verkiezingen de volgende broeders verkozen en benoemd:

  • Jeugdouderling: G. Boonstra (Dr. Martin Lutherplein 1 te Andel)
  • Diaken: G. van Rijswijk (Andriette Peerenboom 12)

Wij wensen bovenstaande broeders van harte sterkte en wijsheid van God toe bij de te nemen beslissing.

Bezwaren
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene, kunnen door stemgerechtigde leden uiterlijk 21 december voor 18.00 uur schriftelijk en ondertekend bij de scriba worden ingeleverd.

Kerkbalans 2017:
Op 31 december wordt zoals ieder jaar de balans weer opgemaakt door de kerkrentmeesters. Wij zouden dat graag willen doen zonder openstaande posten, dus willen we u vragen of u wil nakijken of u de toegezegde kerkelijke bijdrage hebt voldaan. Tot heden is er van de toegezegde € 76.714,00 ongeveer 92 % overgemaakt, dus zo’n 8 % moet nog ontvangen worden. Als u al hebt betaald hartelijk dank! Als u nog niet (alles) hebt betaald wilt u dit dan doen voor 31 december op rekening NL33RABO0357001753 of NL08INGB0001105288 t.n.v. CvK Hervormde gemeente Giessen o.v.v. Kerkbalans 2017.
Ook zijn er nog enkele gemeenteleden die geen toezegging hebben gedaan en ook niet hebben betaald.
Wilt u dit misschien eens heroverwegen en voor het einde van het jaar in orde maken. Wij als kerkelijke gemeente zouden hier erg blij mee zijn!
Het College van Kerkrentmeesters

Verantwoording:
Door pastoraal medewerker Maarten den Toom ontvangen: € 10,00 voor de kerk. Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvangen: één keer een gift van € 10,00 voor het kerstfeest van de zondagsschool en drie keer een gift van € 10,00 voor de kerkrentmeesters, hartelijk dank daarvoor.

UITNODIGING SPECIALE SING-IN 17 DECEMBER:
Vanavond zondag 17 december is er weer een sing-in. Aansluitend aan de avonddienst willen we in de kerk beginnen met koffie en thee en iets lekkers erbij. Het is de derde zondag van Advent. Advent betekent letterlijk 'God komt naar ons toe'. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, maar ook de periode van verwachting van Jezus' wederkomst. We willen prachtige liederen gaan zingen die in het teken staan van Advent en Kerst. Hanneke Ermstrang zal ons daarbij begeleiden op de piano. U/jij bent van harte welkom om zo samen te zingen vol verwachting op Zijn komst.
De zangdienstcommisie

Kerstdiner Samen aan tafel:
D.V. 19 december is er de maaltijd voor de alleenstaanden in de Maaszaal van de Hervormde kerk in Rijswijk. We zijn al druk bezig met ideetjes op te doen. Denkt u eraan dat het deze keer wat langer zal duren? Zoals u gewend bent zingen we tussen de gangen door wat liederen. We hopen dat u er allemaal bent, zo niet dan vragen wij u vriendelijk dit even te melden bij: Rika: 441131 of Hillie 442458. U bent van harte welkom in de Maaszaal tussen 12.00 uur en 12.15 uur. De chauffeurs worden om 14.15 uur in de Maaszaal verwacht.

Kerstviering Ouderen Giessen/Rijswijk:
Donderdag 21 december 16.00 uur: Kerstviering Ouderen Giessen/Rijswijk om 16.00 uur in de Gereformeerde Kerk. Voor meer informatie: zie kerkbode. Zaal open om 15.30 uur.

Giessen/Rijswijk – Kerstnachtdienst:
Zondag 24 december 2017 om 22:00 uur. Namens de drie kerken van Giessen en Rijswijk bent u/jij van harte uitgenodigd in de sfeervolle Kerstnachtdienst op zondag 24 december in de Gereformeerde kerk te Rijswijk. Het thema van de dienst is: 'Het lied dat de engelen zongen'. Interkerkelijk jongerenkoor Nadiah o.l.v. Matthijs Hoogendijk verleent de muzikale medewerking. Aanvang 22.00 uur. Kom, verwacht en verwonder! Wees welkom! Locatie: Gereformeerde kerk Giessen-Rijswijk Rijswijksesteeg 7, Rijswijk

Uitnodiging kerstfeest zondagsschool:
Ook door middel van de nieuwsbrief willen wij, kinderen en leiding van de zondagsschool, u en jou alvast van harte uitnodigen om op eerste Kerstdag (maandag 25 december) samen met ons het Kerstfeest te vieren in de kerk. De dienst begint om 18.00 uur. Komt u ook? Het thema van dit jaar is "Gegrepen door Gods liefde". We gaan samen zingen, de bijbel lezen, gedichtjes opzeggen en luisteren naar het evangelie. Ook wordt er weer een mooi verhaal verteld. Wij hopen dat u er ook allemaal bent. Groetjes van de kinderen en leiding van zondagsschool "de Zaaier".


De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe


Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres nieuwsbriefgiessen@planet.nl
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: www.kerkgiessen.nl

Sluiten